Śląski Klaster Edukacji

Badania

BADANIE NR 1

Identyfikacja potrzeb szkoleniowo-edukacyjnych przedsiębiorstw z regionu woj. śląskiego z zastosowaniem innowacyjnych metod uczenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z użyciem technologii sztucznej inteligencji oraz rozpoznania postrzeganych barier i korzyści zastosowania tych metod w badanych przedsiębiorstwach.

Cel: Celem badania jest zdobycie wiedzy, która umożliwiałaby dopasowanie produktów edukacyjnych wykorzystujących innowacyjne metody edukacyjne, takie jak e-learning oraz sztuczną inteligencję do wymagań rynku.

 

BADANIE NR 2

Badania synergii pomiędzy dostępną na rynku ofertą edukacyjną a kierunkami rozwoju technologii wdrażanych Programem Rozwoju Technologii WSL 2010-2020.

Cel: Celem badania jest rozpoznanie w jakim stopniu przedsiębiorcy działający w branży edukacyjnej dysponują atrakcyjną ofertą z punktu widzenia jej aktualności. Celem jest sprawdzenie czy jest ona dostosowana do przekazywania wiedzy na temat najnowszych pojawiających się i rozwijanych technologii.


BADANIE NR 3

Bilans strategiczny regionu w zakresie warunków i możliwości rozwoju klastra edukacyjnego (branży edukacyjnej). SWOT + Projekcja rozwoju klastra edukacyjnego w woj. śląskim

Cel: Celem badania jest dostarczenie członkom klastra oraz jego animatorom wiedzy na temat mocnych i słabych stron samego klastra oraz szans i zagrożeń mających swoje źródło w jego otoczeniu.

Raport 1

Raport 2