Śląski Klaster Edukacji

Transfer innowacyjności w aspekcie funkcjonowania klastra

DORADZTWO SPECJALISTYCZNE

Cel:

Doradztwo ma na celu zapewnienie dogłębnej indywidualnej lub grupowej analizy problemów, barier, szans, możliwości dotyczących transferu technologii, rozwoju oferty edukacyjnej i wzrostu konkurencyjności klastra i jego członków.

Zakres:

Doradztwo będzie prowadzone w następujących obszarach tematycznych: 1) opracowywania wartości merytorycznej materiałów szkoleniowych i programów szkoleń 2) realizacji wspólnych projektów i przedsięwzięć 3) realizacji wspólnej strategii promocji i marketingu oraz PR 4) transfer technologii i wdrożenie wirtualnego trenera 5) aspekty prawne działalności edukacyjnej i wdrażania innowacji. 

WARSZTATY DLA CZŁONKÓW KLASTRA

Temat 1. Praktyczne aspekty tworzenia oferty edukacyjnej w oparciu o innowacyjny mechanizm sztucznej inteligencji

Cel: Nabycie praktycznych umiejętności obsługi i wykorzystania Wirtualnego Trenera

Zakres: Poznanie mechanizmów tworzenia bazy wiedzy, techniczne aspekty tworzenia bazy wiedzy, rozbudowa Wirtualnego Trenera, jakie korzyści płyną z posiadania Wirtualnego Trenera, profesjonalna oferta szkoleniowa uwzględniająca Wirtualnego Trenera. 

Temat 2: Budowanie potencjału członków klastra w oparciu o wspólną strategię promocji i marketingu.

Cel: celem warsztatu będzie określenie wspólnej linii promocji i marketingu dla uczestników projektu oraz Śląskiego Klastra Edukacyjnego. Spotkanie będzie miejscem dyskusji i wymiany zdań, które pozwoli na wybór najlepszych i najbardziej skutecznych środków i narzędzi marketingowych, dostosowanych zarówno do profilu działalności zrzeszonych instytucji oraz do specyfiki innowacyjnego produktu, tworzonego w trakcie działalności klastra.

Zakres: przedstawienie zalet współdziałania członków klastra w zakresie ujednolicenia akcji promocyjnych, zasady tworzenia strategii marketingowych firm o profilu edukacyjnym, wybór odpowiednich narzędzi marketingowych, które używane będą do celów promocyjnych, budowanie prestiżu poszczególnych firm, dzięki przynależności do klastra, omówienie wytycznych unijnych dotyczących oznaczania materiałów promocyjnych w projektach dofinansowanych. 

Temat 3: Komunikacja, jako podstawa realizacji projektów w klastrze

Cel: Warsztat skierowany do członków klastra ma na celu poznanie zasad i reguł skutecznej komunikacji.

Zakres: Istota komunikacji, Proces komunikacji, Komunikacja a informacja, Rodzaje informacji, Kierunki przepływu informacji, Skuteczna komunikacja, Rodzaje komunikacji, Psychologiczne aspekty komunikacji interpersonalnej, Zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej, Umiejętności przeprowadzania rozmów, Sposoby rozpoznawania potrzeb rozmówcy, Umiejętności mówienia językiem korzyści, Pułapki i bariery w komunikacji

Temat 4: Innowacyjne metody i techniki przekazywania wiedzy oraz doskonalenia kwalifikacji

Cel: Warsztat ma na celu zapoznanie uczestników z procesem rozwoju oraz doskonalenia kompetencji pracowników w organizacji.

Zakres: Istota szkoleń, Przebieg procesu szkoleniowego, Pojęcie organizacji uczącej się, Modele zarządzania szkoleniami, Identyfikacja potrzeb szkoleniowych, Tworzenie programu i planu szkoleń z uwzględnieniem innowacyjnych technologii, Dobór metod i technik szkoleniowych z uwzględnieniem innowacyjnych technologii, Prowadzenie szkoleń, Coaching i mentoring, Ocena i ewaluacja szkoleń, , Metody oceny skuteczności szkoleń, Koszty szkolenia, Szacowanie wartości szkolenia, Szkolenie jako forma wspierania rozwoju pracowników i organizacji.