Śląski Klaster Edukacji

Sympozja i konferencje

Konferencje

Zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego w dobie globalizacji XXI wieku

Obszary tematyczne konferencji:

 1. Nowoczesne strategie podejścia do zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego.
 2. Zarządzanie finansami w jednostkach samorządu terytorialnego.
 3. Wykorzystanie funduszy europejskich w działalności jednostek samorządu terytorialnego.
 4. Różnorodność w zarządzaniu gminą.
 5. Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w samorządzie terytorialnym.
 6. Rola samorządu terytorialnego w rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.
 7. Formy partycypacji obywatelskiej w rozwoju gminy.
 8. Motywacja pracowników urzędu gminy.
 9. Radni i ich odpowiedzialność w funkcjonowaniu gminy.
 10. Współpraca polskich gmin z unijnymi.
 11. Aspekty prawne w działalności jednostek samorządu terytorialnego.
 12. System zarządzania środowiskowego.
 13. Rola organizacji pozarządowych w rozwoju gminy.
 14. Reprezentacja interesów osób starszych w społeczeństwach lokalnych przez organizacje pozarządowe jako czynnik rozwoju gminy.

Rozwój powiązania klastrowego w aspekcie innowacyjnych trendów w edukacji

Cel główny: Celem konferencji jest wymiana doświadczeń w zakresie innowacyjnych trendów w edukacji w ujęciu teoretycznym i praktycznym. 

Zakres: Zakres konferencji obejmuje dwa wzajemnie powiązane obszary. Pierwszy z nich to innowacyjne trendy w edukacji w zakresie kierunków nauczania oraz metod i technik kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technologii teleinformatycznych. Drugi dotyczy kwestii innowacji organizacyjnej szeroko pojętej branży edukacyjno-szkoleniowej w zakresie funkcjonowania inicjatyw współpracy w formie klastrów.

Kreowanie wizerunku klastra w aspekcie tworzenia nowych produktów edukacyjnych w oparciu o potencjał organizacji i instytucji szkoleniowych z regionu woj. śląskiego.

Cel główny: celem konferencji jest wspólne opracowanie kampanii wizerunkowej dla Śląskiego Klastra Edukacyjnego. 

Zakres: Tematyka konferencji obejmować będzie przegląd metod i narzędzi wykorzystywanych do prowadzenia działań wizerunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki branży edukacyjnej oraz cech produktu, powstającego w ramach klastra. Ponadto w trakcie spotkania omówione będą sposoby kształtowania wizerunku dla produktów innowacyjnych. Szczególny nacisk zostanie także położony na wytyczne prowadzenia działań promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013 oraz sposoby kształtowania wizerunku klastra z wykorzystaniem funduszy unijnych. 

Sympozja

Budowanie powiązań kooperacyjnych stymulujących rozwój klastra w aspekcie pozyskiwania źródeł finansowania i realizacji partnerskich projektów edukacyjnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Cel główny: Uświadomienie szans rozwoju klastra i indywidualnych uczestników klastra poprzez realizację projektów o zewnętrznym źródle finansowania w wymiarze krajowym i międzynarodowym.

Zakres Sympozjum będzie miejscem zapoznania uczestników klastra z możliwościami pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania projektów o charakterze edukacyjnym z uwzględnieniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 – zasięg ogólnokrajowy i regionalny, Programem uczenia się przez całe życie – zasięg międzynarodowy (min. Akcje GRUNDTVIG, COMENIUS, LEONARDO DA VINCI, ERASMUS) oraz propagowania idei wolontariatu i wymiany międzynarodowej. Sympozjum rozpropaguje ideę wymiany wiedzy, umożliwi budowanie potencjału finansowego, co bezpośrednio wpłynie na rozwój konkurencyjności klastra i jej członków. 

Kreowanie innowacyjności klastra w wyniku budowania unikatowej oferty szkoleniowej w tym systemów weryfikacji wiedzy przez pryzmat kompetencji i obiektywnego egzaminowania i certyfikacji.

Cel główny: Uświadomienie wpływu jakości standardów dotyczących świadczenia usług szkoleniowych oraz zastosowania innowacyjnych technologii na potencjał rozwoju klastra i indywidualny potencjał rozwoju członków klastra.

Zakres: Sympozjum będzie miejscem zapoznania uczestników klastra z założeniami LLL, GOWS, KRK w kontekście budowania najbardziej adekwatnych do potrzeb rynku ofert edukacyjnych o wysokiej jakości. Ponadto będzie również miejscem wymiany opinii i doświadczeń w ramach proponowanego modelu certyfikacji „Golden Educator”. Wystąpienia poparte będą również wynikami badań prowadzonych w ramach klastra. Sympozjum rozpropaguje ideę uczenia się przez całe życie, zaprezentuje metody i modele uczenia praktycznego. 

Wzrost konkurencyjności klastra w wyniku budowania wspólnej strategii promocji i marketingu

Cel główny: Sympozjum ma na celu przedstawienie wzrostu konkurencyjności klastra poprzez zaplanowanie wspólnej strategii promocji i marketingu. 

Zakres

I Sesja plenarna Czynniki konkurencyjności przedsiębiorstw

II Sesja plenarna Wiedza jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw

III Sesja plenarna Innowacje jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw

Panel dyskusyjny 

Tworzenie wspólnej oferty edukacyjnej w oparciu o potencjał członków klastra, a zwłaszcza analizy dotyczące maksymalizacji synergii pomiędzy systemem edukacji a potrzebami rynku 

Cel główny: budowanie i upowszechnienie wiedzy na temat dobrych praktyk z zakresu tworzenia wspólnej oferty w klastrach,.

Zakres

 Prezentacja wyników i wniosków z badań realizowanych w ramach klastra (szczegółowy zakres tematyki badań opisany jest w niniejszym dziale poniżej).

 Prezentacje ofert wybranych członków klastra na forum (prezentacja przykładów nowoczesnych usług edukacyjnych)

 Prezentacje dobrych praktyk tworzenia współpracy w ramach klastrów (prezentacje przygotowane przez zaproszonych gości z zewnątrz lub uczestników klastra) 

Prawne aspekty funkcjonowania klastra edukacji

Cel główny: Umożliwienie członkom klastra dostępu do praktycznej wiedzy z zakresu prawodawstwa w obszarze edukacji. 

Zakres W trakcie sympozjum omówione zostaną następujące zagadnienia: prawa autorskie ich ochrona, licencjonowanie usług w tym transfer technologii, ustawa o ochronie danych osobowych w kontekście prowadzenia działalności edukacyjnej, uzyskiwanie akredytacji MEN, Prawo Zamówień Publicznych, rodzaje i zasady kontraktowania współpracy w obrocie krajowym i zagranicznym.