Śląski Klaster Edukacji

Struktura

FUNCKJONOWANIE KLASTRA.

 

Koordynator klastra: sprawy formalno-prawne projektu.

 

Dwóch pracowników klastra: kompleksowa obsługa formalno-administracyjna i bieżące wsparcia dla koordynatora. Ponadto niezbędne jest zapewnienie realizacji działań związanych z promocją projektu, organizacją konferencji, sympozjów, warsztatów, doradztwa, archiwizacją dokumentacji, dbaniem o przepływ informacji w ramach klastra.


Animator klastra: Innowacyjny charakter klastra edukacji, zaplanowane działania związane z transferem innowacyjnych technologii oraz udział złożonej struktury interesariuszy klastra, jak i współpraca z otoczeniem wymaga śledzenia najnowszych światowych trendów branży edukacyjnej oraz stałego moderowania kierunku rozwoju klastra. Jest to osoba, która podejmuje działania na rzecz stymulowania kontaktów i współpracy pomiędzy podmiotami klastra, budowy wzajemnego zaufania, przełamywania uprzedzeń i konfliktów interesu oraz uruchomienia inicjatywy klajstrowej i wypracowania strategii rozwoju klastra. Animator może też podejmować konkretne działania na rzecz rozwoju klastra i działających w jego ramach podmiotów (w tym zakresie jego działalność może mieć charakter usługowy) oraz reprezentować klaster.

 

Księgowość: biuro rachunkowe, które będzie dbało o prawidłowe wydatkowanie środków, jak i spełnienie wszystkich formalnych i merytorycznych kryteriów kwalifikowanlności wydatków.