Śląski Klaster Edukacji

O klastrze

Celem głównym projektu jest rozwój powiązania kooperacyjnego (klastrowego) pomiędzy firmami działającymi w branży edukacyjnej, a także włączenie innych zainteresowanych współpracą podmiotów w tym uczelni wyższych, instytucji otoczenia biznesu, jednostek naukowych oraz właścicieli firm szkoleniowych dla wzmocnienia potencjału i konkurencyjności przedsiębiorstw z regionu woj. śląskiego oraz realizowaniu wspólnych projektów edukacyjnych.

Przedmiotem współpracy w ramach Klastra jest wykreowanie innowacyjnych, kompleksowych produktów edukacyjnych, wypromowanie wspólnej marki produktów oraz samego Klastra w oparciu o potencjał i potrzeby rynku w zakresie rozwoju zasobów ludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem synergii pomiędzy potrzebami zgłaszanymi przez pracodawców, a systemem edukacji i formami pozaszkolnymi. Ponadto, Klaster będzie dążył do transferu i wdrażania rozwiązań innowacyjnych wypracowanych w ramach klastra i ich upowszechniania, współtworzył platformę do wymiany doświadczeń i upowszechniania najlepszych praktyk w oparciu o współpracę klastrową, promował ideę klasteringu oraz dążył do pozyskiwania nowych uczestników kooperacji.

 Projekt będzie służy wzmocnieniu potencjału i konkurencyjności przedsiębiorstw z regionu województwa śląskiego. Przedmiotem współpracy w ramach Klastra jest wykreowanie oraz promocja innowacyjnych, kompleksowych produktów edukacyjnych, w oparciu o potencjał i potrzeby rynku w zakresie zasobów ludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem synergii pomiędzy potrzebami zgłaszanymi przez pracodawców, a systemem edukacji i formami pozaszkolnymi. Uczestnicy klastra będą dążą ponadto do transferu i wdrażania rozwiązań innowacyjnych wypracowanych w ramach klastra i ich upowszechniania. Współtworzą również platformę do wymiany doświadczeń i upowszechniania najlepszych praktyk, promowali ideę klasteringu oraz dążą do pozyskiwania nowych uczestników kooperacji.

 W szczególności, poza samym stworzeniem platformy współpracy, projekt mógłby obejmować wspólne działania m.in. takie, jak: utworzenie centrum certyfikacji kadr, badanie potrzeb edukacyjnych oraz rynkowych pod kątem potrzeb woj. śląskiego, rozwój działalności badawczo-naukowej, tworzenie platformy e-learningowej, wypromowanie wspólnej marki produktów oraz samego Klastra, tworzenie katalogu usług edukacyjnych woj. śląskiego (w formie papierowej i elektronicznej na stronie WWW) oraz promocję usług edukacyjnych uczestników klastra.